AD & SOYAD (*)

DOĞUM TARİHİM (*)

NEREDE YAŞIYORUM? (*)

TELEFONUM (*)

MAIL ADRESİM (*)

DAHA ÖNCE NELER YAPTIM? OYUNCULUK VEYA
KATILDIĞINIZ ATÖLYE ÇALIŞMA VE PROJELER (*)

Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi

Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından işbu metinde (Aydınlatma Metni) belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Detaylı Bilgileri

Unvan Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi
Adres Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. Bomontiada Eski Bira Fabrikaları No:1 / C Blok Kat:2 Şişli / İstanbul
İletişim 0 (212) 234 73 48 / 0 (212) 234 59 84 - info@tiyatrocraft.com
Ticaret Sicil No 961744

2. Aydınlatma Metni Kapsam ve Amacı

Aydınlatma Metni, Şirket internet sitesi (www.tiyatrocraft.com) üzerinden ya da Şirket’e ilettiğiniz e-mailler vasıtasıyla;

i. Şirket’in organize edeceği atölyeler için katılımcı adaylarının ya da,

ii. Şirket ya da üçüncü kişilerin gerçekleştireceği sair yapım fırsatları için müzisyen, oyuncu ya da oyuncu adaylarının veya,

iii. Söz konusu yapımlarda herhangi bir şekilde yer almak isteyen herhangi bir gerçek kişinin, (i, ii ve iii’te belirtilen kişiler işbu Aydınlatma Metni’nde “İlgili Kişi” olarak anılacaktır.)

sağladığı kişisel verilerin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği ile kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ve İlgili Kişi’nin Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’in 4. Maddesine belirtilen kişisel verileriniz genel olarak atölyelerin oluşturulması, atölyelere katılımın sağlanması ve atölye katılımcılarının seçilmesi ile 3. kişiler ya da şirket tarafından gerçekleştirilecek yapımlarda görev yapacak kişilerin belirlenebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İlgili yapımlar Şirket tarafından gerçekleştirilebileceği gibi üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu durumda Şirket aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilen kişisel verileri ilgili görevlendirmeyi yapabilmek ya da yaptırtabilmek amacıyla üçüncü kişilerle paylaşabilir.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, kişisel verileri İlgili Kişi’nin kendisinden Şirket internet sitesi vasıtasıyla ya da e-mail vasıtasıyla elektronik olarak (tamamen otomatik olarak) madde 5’te belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak, aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

Açık Rıza:

Gerekli olduğu durumlarda sizlerden talep ettiğimiz ya da gönüllü olarak sağladığınız kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz.
Bu kapsamda Şirket ya da üçüncü kişilerin gerçekleştireceği sair yapım fırsatları için müzisyen, oyuncu ya da oyuncu adaylarının veya söz konusu yapımlarda herhangi bir şekilde yer almak isteyen herhangi bir gerçek kişinin Şirket’e sağladığı kimlik, iletişim, mesleki deneyim, saç rengi, göz rengi, boyu ve kilosu gibi fiziksel özelliklerini yansıtan kişisel veriler, hobileri, becerileri, kendisini tanıtmaya yönelik hazırladığı video, resim veya ses kayıtları; daha önce aldığı ödüller oynadığı tiyatro oyunları, sinema filmleri, senaryo/öykü/roman metinleri veya taslakları ve sair yapımlar, daha önce katıldığı seminer ve özgeçmişinde bulundan diğer kişisel veriler işlenebilecektir.

Sizlerle Bir Sözleşme İlişkisi Kurmamız için Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sizlere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması:

Şirket ya da üçüncü kişilerin gerçekleştireceği sair yapım fırsatları sunulacak müzisyen, oyuncu ya da oyuncu adaylarının veya herhangi bir gerçek kişinin ya da veya atölyelerimize katılmak isteyen katılımcı adaylarının Şirket’e sağladığı veriler sizlerle bir sözleşme akdetmemiz için ve sözleşme müzakerelerini sürdürmemiz için işlenebilecektir.
Bu kapsamda İlgili Kişi’nin Şirket’e sağladığı kimlik, iletişim, mesleki deneyim, saç rengi, göz rengi, boyu ve kilosu gibi fiziksel özelliklerini yansıtan kişisel veriler, hobileri, becerileri, kendisini tanıtmaya yönelik hazırladığı video, resim veya ses kayıtları; daha önce aldığı ödüller oynadığı tiyatro oyunları, sinema filmleri ve sair yapımlar, daha önce katıldığı seminer ve özgeçmişinde bulunan diğer kişisel veriler işlenebilecektir.

Meşru Menfaat:

İlgili Kişinin kişisel verileri temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından işlemenin zorunlu olduğu durumlarda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Bu kapsamda belirtilen yapım ya da atölyeye en uygun İlgili Kişi’nin tespiti için mülakat gerçekleştirilmesi ya da değerlendirme yapılması için İlgili Kişi’nin kimlik, iletişim, mesleki deneyim, saç rengi, göz rengi, boyu ve kilosu gibi fiziksel özelliklerini yansıtan kişisel veriler, hobileri, becerileri, kendisini tanıtmaya yönelik hazırladığı video, resim veya ses kayıtları; daha önce aldığı ödüller, oynadığı tiyatro oyunları, sinema filmleri ve sair yapımlar, daha önce katıldığı seminer ve özgeçmişinde bulundan diğer kişisel veriler işlenebilecektir.

4. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kimlik Bilgisi

Ad-soyadı, cinsiyet, TC kimlik numarası, TC kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no vb.), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali

İletişim Bilgisi

Adres (ev), e-posta, telefon / cep telefonu

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, daha önce yer alınan oynadığı tiyatro oyunları, sinema filmleri ve sair yapımlar

Diğer

Saç rengi, göz rengi, boyu ve kilosu gibi fiziksel özelliklerini yansıtan kişisel veriler, vesikalık ya da tam boy fotoğraflar, hobiler, beceriler, İlgili Kişi’nin kendisini tanıtmaya yönelik hazırladığı video, resim veya ses kayıtları; İlgili Kişi’nin daha önce aldığı ödüller ile özgeçmişinde bulundan diğer kişisel veriler; İlgili Kişi’nin daha önce rol aldığı yapımlara ilişkin görüntü kayıtları

Yukarıda sayılanlar dışında, siz gönüllü bir şekilde paylaşmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamayız. Lütfen siz de özgeçmişinizde ya da paylaştığınız diğer veriler arasında ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olmadığından emin olunuz.

5. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket sürdürdüğü faaliyetleri gereği, bünyesinde bulunan ya da kendisine başvuru yapmış gerçek kişilerin atölyelere katılımının organizasyonun sağlanması ve ilgili kişi’nin en uygun yapımda görevlendirilebilmesi amacıyla İlgili Kişiler’in kişisel verilerini işlemekte ve madde 6’da belirtilen üçüncü kişilere aktarmaktadır.

4. maddede ifade edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4 ve 5 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir:

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişi Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; münhasıran 4. başlıkta belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir:

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı Grupları

Müşterilerimiz/Potansiyel Müşterilerimiz (ör: yapım şirketleri)

İş Ortaklarımız (ör: ajanslar ve sair yapım işleri için pazarlama gerçekleştiren üçüncü kişiler, tiyatrolar)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (ör: avukatlar)

Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Örnek Veri Aktarım Faaliyeti

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, ve madde 4’te Diğer başlığında belirtilen kişisel verileriniz.
Ör: Yapım şirketleriyle ilgili şirketin bir oyuncu araması nedeniyle doğru adayı bulabilmek amacıyla kişisel verilerinizin paylaşılması.

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sağlık verileriniz ve madde 4’te Diğer başlığında belirtilen kişisel verileriniz.
Ör: Ajanslarla, bir yapım şirketinin oyuncu araması nedeniyle doğru adayı bulabilmek amacıyla kişisel verilerinizin paylaşılması ve ajansın verilerinizi ilgili şirkete aktarımının sağlanması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarının talep ettiği madde 4’te belirtilen kişisel veriler.
Ör: Savcılığın oynanan bir tiyatro oyununda suç işlendiğinin iddia etmesi üzerine kimlik bilgilerinizin savcılıkla paylaşılması

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sağlık verileriniz ve madde 4’te Diğer başlığında belirtilen kişisel verileriniz.
Ör: Taraflar arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan potansiyel bir dava için kişisel verilerinizin avukatlarımızla paylaşılması

Aktarım Amaçları

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişi Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişi Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

7. Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket'e iletebilirsiniz.

Okudum, Anladım

Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi

Açık Rıza Metni

İşbu metni onaylayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın, özgür irademle ve tarafıma yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine, belirtilen amaçlarla muhafaza edilmesine ve Aydınlatma Metni’nin 6. Maddesinde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Onaylıyorum

 

 

İLETİŞİM

Ticaret Unvanı: Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi

Ticaret Sicili Bilgileri: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 961744-0

Merkez Adresi: Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. Bomontiada Eski Bira Fabrikaları No: 1 / C Blok Kat: 2 Şişli / İstanbul

E-Posta Adresi: info@tiyatrocraft.com

Telefon No: 0 (212) 234 73 48 / 0 (212) 234 59 84

Craft Tiyatro © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım ve altyapı hizmetleri tiyatrolar.com.tr tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sayfasında yüksek güvenlikli 2048-bit SSL kullanılmaktadır.

Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kişiler verilerinizin korunması için sair mevzuat uyarınca idari ve teknik önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, aktarılması, imhası ve anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız. Başvuru formunu indirmek için tıklayın.